Bezig met laden...

Algemene Voorwaarden GLAMIRA.be

Introductie

Algemene Voorwaarden van e-commerce winkel GLAMIRA.be

1. Introductie

(a) De verkoper is gespecialiseerd in sieraden en aanverwante artikelen, die worden verkocht via de online winkel Glamira.be. De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen en diensten tussen de Verkoper en Koper, tenzij hier anders is aangegeven.

(b) De 'klant' is volgens deze Algemene Voorwaarden een natuurlijk persoon die een koopovereenkomst aangaat met de verkoper op individuele, private basis voor persoonlijk gebruik en geen andere commerciële of freelance activiteit waarin de klant deelneemt. De 'contractant' is volgens deze Algemene Voorwaarden, een natuurlijk persoon, of een andersoortige rechtspersoon, die een overeenkomst met de verkoper aangaat voor commerciële of freelance doeleinden.

(c) Enige overeenkomst in afwijking van, tegenstrijdig aan, of met toevoegingen aan de onderhavige Algemene Voorwaarden is nietig, tenzij deze van tevoren is overeengekomen tussen koper en verkoper.

(d) Verkoper behoudt het recht deze Algemene Voorwaarden, zoals hier te lezen, te allen tijde te wijzigen, te herzien of aan te passen. De gewijzigde Voorwaarden komen dan in de plaats van deze Algemene Voorwaarden.

(e) Het gebruik van deze website (waaronder begrepen; toegang, browsen en registratie tot de website) bevestigt het akkoord gaan aan en zich binden aan deze Algemene Voorwaarden en zal vanaf dan onderhevig zijn aan deze Voorwaarden.

2. Aangaan van de Overeenkomst

(a) Het aanbod van de verkoper kan te allen tijde onderhevig zijn aan veranderingen, zonder dat hier de verplichting tot het van te voren op de hoogte stellen van de klant uit voortvloeit, zulks geheel ter beoordeling van de Verkoper. Hoewel wij onze uiterste best doen om de kleur, het ontwerp en de stijl van de Glamira producten, zoals afgebeeld op de foto's en afbeeldingen op de website overeen te laten komen met het originele product, is het mogelijk dat door de technische beperkingen, met name het afbeelden van kleur op uw computer en beeldscherm, dat de geleverde goederen enigszins afwijken van de ten toon gestelde goederen. Glamira is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor verkeerde of afwijkende foto's of afbeeldingen van de producten op de website. Wanneer u vragen heeft over de producten, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met de Afdeling Klantenservice via klantenservice@glamira.be

(b) Met het bevestigen van de bestelling gaat de klant akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Alle bestellingen worden gedaan op de website van Glamira. Op het moment dat de bestelling is geplaatst, is de klant een bindende (koop)overeenkomst aangegaan met de verkoper. Door op de knop ''Verzend Bestelling'' te drukken tijdens het online bestellen op de Glamira.nl website, gaat de klant een bindende koopovereenkomst aan voor al de artikelen die zich op dat moment in de winkelmand bevinden. Deze bestelling kan niet meer gewijzigd of geannuleerd worden, tenzij op de expliciet aangegeven wijze in deze Algemene Voorwaarden.

(c) De klant wordt op de hoogte gesteld via e-mail zodra de geplaatste bestelling is ontvangen. Let op; de ontvangst van de bovengenoemde e-mail betekent niet dat de overeenkomst tot levering reeds is gesloten. Pas bij het verzenden van de bevestiging van de bestelling en/of het vrijgeven van de goederen voor verzending is de overeenkomst daadwerkelijk aangegaan.

(d) Het vrijgeven van de bestelde goederen door de Verkoper voor verzending geldt als het aanvaarden van de bestelling. De verkoper heeft het recht een bestelling te weigeren, zonder verdere opgaaf van redenen, indien de voorwaarden voldoen aan deze annulering.

(e) Met het aanvaarden van de bestelling is de verkoper gehouden de goederen van deze bestelling te leveren aan de klant tenzij de verkoper vanwege gebrekkige levering van de toeleverancier, niet over de bestelde goederen, of een deel van de bestelde goederen, kan beschikken.

Dit is enkel het geval indien de verkoper de goederen heeft besteld en heeft (aan)betaald, maar de toeleverancier deze goederen niet kan leveren, om redenen die buiten de schuld van van de verkoper liggen. De verkoper zal binnen de redelijkheid liggende inspanning de bestelde goederen proberen te verkrijgen. Indien dit niet mogelijk is, zal Glamira.nl direct overgaan tot het terugstorten van de reeds ontvangen aankoopsom. De klant zal hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.

(f) Zodra de overeenkomst is gesloten-en de bestelling elektronisch is geplaatst- zal een kopie van de overeenkomst, vergezeld van een kopie van de Algemene Voorwaarden, aan de klant worden verstrekt via e-mail. De opgeslagen gegevens van de website gelden als bewijs voor het bestaan van de transacties tussen Glamira en zijn klanten. In het geval van een geschil tussen Glamira en een van de klanten, zullen deze gegevens gelden als het bewijs van de inhoud van de transactie.

3. Eigendomsvoorbehoud en Ontbinding

(a) Betreffende de klant: De verkoper behoudt de eigendom van de goederen van de koopovereenkomst totdat de aankoopsom van deze volledig door de klant zijn voldaan. Betreffende de contractant: De verkoper behoudt het eigendom van de goederen totdat alle verplichtingen van de overeenkomst tussen de partijen zijn voldaan.

(b) Indien de klant niet heeft voldaan aan de verplichtingen van de overeenkomst (meer specifiek, niet voldoen van de aankoopsom, onjuiste informatie verstrekt over zijn kredietwaardigheid, lopende gerechtelijke procedures tegen hem of claims op zijn boedel voortkomend uit faillissementsprocedure) heeft de verkoper het recht de overeenkomst ten allen tijde te ontbinden en de goederen te revindiceren waarvan de het aankoopbedrag niet, of slechts gedeeltelijk, is voldaan.

(c) De contractant is gerechtigd de goederen met eigendomsvoorbehoud door te verkopen tijdens de reguliere uitvoering van zijn bedrijf, maar is gehouden de schuld aan de verkoper te voldoen. De hoogte van deze schuld is het bedrag van de factuur en alle bijkomende kosten bij verkoop aan een derde partij. De verkoper dient deze overdracht goed te keuren. Na het volbrengen van de opdracht, heeft de contractant het recht de claim te innen. De verkoper heeft het recht om de goederen op te eisen wanneer de contractant zich niet houdt aan de voorwaarden of te laat betaald.

(d) Op aanvraag van de klant is de verkoper gehouden de borgstelling vrij te geven, voor zover de hoogte hiervan meer dan 10% van het openstaande bedrag bedraagt. De verkoper behoudt echter het recht welke borgstelling wordt vrijgegeven.

4. Prijzen en Betaling

(a) Alle verkoopprijzen zijn onderhevig aan wijzigingen. De verkoopprijs is gebaseerd op de prijsopgave in de prijslijst, minus enige korting, geldig op de dag van levering, plus BTW, zoals weergegeven door de verkoper.

(b) In het geval van een online aankoop bijkomende verzendkosten worden in rekening gebracht, zoals weergegeven in het overzicht van verzendkosten (zie Verzending, paragraaf 6 van deze Algemene Voorwaarden). Dit bedrag zal in rekening worden gebracht boven op de verkoopprijs van de bestelde goederen, inclusief BTW en andere belastingen.

(c) De klant kan enkel verrekenen in het geval het een vordering betreft die rechtsgeldig vaststaat en niet door de verkoper wordt ontkent of bestreden. Verrekening is enkel mogelijk met vorderingen die voortvloeien uit dezelfde overeenkomst.

(d) In het geval van een prijsfout of onjuiste productinformatie als gevolg van typografische fouten of systeemfouten, behoudt GLAMIRA zich het recht voor om bestellingen met onjuiste informatie te annuleren, zonder verdere verplichtingen jegens de klant, zelfs niet na ontvangst van een orderbevestiging of verzendbericht.

5. Betaalwijzen en Verzendkosten

(a1) De klant kan betalen met alle grotere creditcard aanbieders zoals; Visa, Mastercard and American Express. Betalingen met PayPal en Prepayment worden ook geaccepteerd. De verkoper behoudt het recht specifieke wijzen van betaling uit te sluiten.

(b2) Betalingen met creditcard en PayPal worden in rekening gebracht in Euro's.

(c3) Wat betreft betalingen met PayPal: Klanten dienen zich te registreren bij PayPal.nl. De Algemene Voorwaarden van PayPal zijn hierop van toepassing. Indien niet anders overeengekomen, of anders omschreven in de beschrijving bij het product, zullen de goederen geleverd worden wanneer het volledige bedrag van de kostprijs op de PayPal-rekening van de verkoper is bijgeschreven.

(d4) Verzendkosten bestaan uit het totaalbedrag van alle kosten die door de verkoper voor de levering van de goederen in rekening worden gebracht. Meer details hierover zijn te vinden bij Verzending.

6. Verzending

(a) Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen inclusief BTW (indien van toepassing) en exclusief verzendkosten. Verzending en levering is gratis. Let op dat er voor sommige landen wel invoerrechten of andere douanekosten in rekening kunnen worden gebracht, waardoor de verzendkosten kunnen afwijken. Daarnaast wordt bij retourzending een bedrag van €20 in rekening gebracht, indien deze retourzending niet voldoet aan de voorwaarden van ons Retourbeleid.

(b) Indien de goederen niet op voorraad zijn wanneer de bestelling is ontvangen, zal de verkoper er zorg voor dragen dat deze goederen zo snel mogelijk worden besteld en stelt hij de klant onverwijld op de hoogte van deze vertraging en deelt hem het verwachte tijdstip van levering mede. Voor een tijdige levering worden de goederen aangeduid in een systeem waarin levertijd wordt aangeduid door middel van verkeerslichten. Het groene licht geeft aan dat de artikelen op voorraad zijn of binnen korte tijd kunnen worden geproduceerd.

(c) De verkoper behoudt het recht -indien de omstandigheden hierom vragen- de goederen of delen daarvan apart te leveren. Uiteraard zal hierbij rekening worden gehouden met de belangen van de klant en zullen hierbij geen extra kosten in rekening worden gebracht.

7. Overdracht van Aansprakelijkheid

(a) De klant is er verantwoordelijk voor het geleverde product (en) te controleren direct bij levering om de naleving van de order te bepalen. Als er enige discrepantie is, dient de klant het pakket niet te accepteren en moet hij/zij eventuele gebreken beschrijven (dat wil zeggen, bewijs van geknoei, beschadigde producten, ontbrekende producten of voorwerpen, of producten anders dan die besteld en / of aangegeven zijn in het verzend document) en direct een schriftelijke verklaring opnemen door de vervoerder. Houd in gedachten dat het risico van toevallig verlies of incidentele schade aan het object - ook tijdens doorgestuurde transacties - wordt overgedragen aan de klant op het moment dat het object wordt overhandigd.

(b) Voor wat betreft de contractant: Vanaf het moment van overdracht van de goederen en de contractant de goederen in zijn bezit heeft, is de contractant aansprakelijk voor eventueel verlies of beschadiging van de goederen. Indien de goederen worden geleverd door een derde partij (transporteur, bezorgdienst, etc.), geldt het moment wanneer de goederen aan deze derde partij worden overgedragen. De weigering in het aannemen van de goederen door klant of contractant wordt gelijk gesteld aan een overdracht.

(c) Na het proces van het plaatsen van uw bestelling met inbegrip van de pagina met productgegevens en de afrekenpagina, zal de prijs van het product worden aangegeven in de bevestiging e-mail die u ontvangt, niet de "douanekosten " (indien aanwezig) bevatten, aangepast aan de in-en uitvoer rechten in uw land. Met het plaatsen van een bestelling bevestigt u dat u onvoorwaardelijk akkoord gaat met de voorwaarde en dat de klant verantwoordelijk is voor het betalen van eventuele extra kosten.

8. Recht van Opzeggen (Herroeping)

(a) Procedure bij opzegging

(i)In het geval de verkoper de afgesproken leveringsdatum niet zal halen, zal hij de klant hierover tijdig inlichten. Indien de levering vertraagd wordt door omstandigheden, die buiten de schuld van de verkoper liggen, of wordt vertraagd, door omstandigheden veroorzaakt door de tussenleverancier en/of fabrikant, zal de leveringstijd worden verlengd met de tijdsduur van de vertraging veroorzaakt door bovengenoemde omstandigheden. De klant heeft hierbij het recht de overeenkomst op te zeggen, zonder opgaaf van redenen. De klant dient hierbij reeds geleverde goederen, vergezeld door het Retourformulier, binnen 60 dagen na ontvangst van deze goederen, terug te sturen naar de verkoper. Goederen die op maat zijn gemaakt en/of volgens de specifieke wensen van de klant vallen echter buiten deze bepaling.

(ii) Deze periode vangt aan op het moment dat de verkoper de schriftelijke kennisgeving van de klant heeft ontvangen om de koop te ontbinden (bij een partiële levering vangt deze periode aan bij ontvangst van het eerste goed)en wanneer de verkoper heeft voldaan aan zijn informatieplicht en andere wettelijke verplichtingen. Om de herroeping zonder vertraging te laten verlopen volstaat het indienen van het verzoek en het opsturen van de goederen binnen de afgesproken periode.

De herroeping dient te worden gericht aan:

GLAMIRA.be

GLMR EOOD
Bul. Andrey Lyapchev No:1A
Sofia 1756, Bulgaria
Phone: 32 800 54 453
Email: klantenservice@glamira.be

(b) Gevolgen van de herroeping:

(i) Voor een geslaagde herroeping zullen alle goederen, diensten en gelden die tussen de partijen zijn uitgewisseld dienen te worden geretourneerd. Baten (in de vorm van rente) dienen te worden overgedragen. Indien de klant de goederen niet kan terugzenden, of slechts een deel kan terugzenden, of de goederen zijn beschadigd, dan is de klant gehouden de volledige waarde van de goederen aan de verkoper te vergoeden. Geen vergoeding zal worden geëist in het geval de goederen beschadigd zijn geraakt door normaal gebruik waarvoor de goederen bedoeld waren.

(ii) Kosten van de retourzending komen voor rekening van de klant. De verkoper zal een retouzending niet accepteren wanneer deze niet, of onvoldoende, is gefrankeerd. De verkoper dient binnen 2-4 werkdagen na ontvangst van de retourzending deze in behandeling te nemen.

De verkoper zorgt ervoor dat goederen, die niet per post verzonden kunnen worden, zullen worden opgehaald.

De verkoper is verplicht het verschuldigde bedrag van de retourzending terug te storten aan de klant binnen 30 dagen na de kennisgeving van herroeping, dan wel binnen 30 dagen dat de goederen door hem zijn ontvangen. Het is aan de beoordeling van de verkoper, en alleen aan die van de verkoper, om te bepalen of het artikel in originele staat is retour gezonden aan Glamira. De verkoper is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies, verkeerd of te laat bezorgde retourzending. De klant is derhalve verantwoordelijk en draagt het risico van de gekozen wijze van verzending.

(iii) De volgende producten zijn uitgesloten van het recht van retourneren:

(uitzonderingen op het herroepingsrecht) :

Producten die speciaal op maat gemaakt zijn of volgens de specifieke wensen van de klant en producten die naar hun aard snel bederven of verouderd raken, zijn uitgesloten van het recht op retour zenden.

 • Producten die speciaal op maat gemaakt zijn of volgens de specifieke wensen van de klant.

 • Producten die naar hun aard snel bederven of verouderd raken.

 • De levering van verzegelde zaken. Als de verzegeling is verbroken terwijl deze om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden.

9. Retourneren/Terugsturen

(a) Indien de klant, die een bestelling heeft geplaatst een natuurlijke persoon is, in eigen naam en niet handelt in de uitvoering van beroep op bedrijf, dan heeft deze klant het recht op herroeping en retourneren, zoals hieronder beschreven. Bij de herroeping, onderhevig aan Bepaling 8 van deze Algemene Voorwaarden, is de klant verplicht het product in zijn originele staat en verpakking terug te sturen aan de verkoper.

(b) Deze herroeping is kosteloos voor de klant, doch enkel voor artikelen die niet zijn gegraveerd en niet op maat zijn gemaakt naar de specifieke wensen van de klant.

10. Garantie

(a) Door de technische beperkingen van het ten toon stellen van bepaalde goederen via het internet, is het mogelijk dat de geleverde goederen enigszins afwijken van de ten toon gestelde goederen (zie artikel 2 / a van deze Algemene Voorwaarden).

(b) De klant heeft de optie tussen reparatie en vervanging van het artikel. De verkoper heeft het recht de keuze van de klant te weigeren wanneer deze alleen mogelijk is door het maken van onredelijk hoge kosten en de andere optie geen noemenswaardig nadeel voor de klant met zich meebrengt.

(c) Indien het product gebrekkig functioneert, heeft de klant het recht een korting op de kostprijs, of het recht de koop te ontbinden (herroeping). Bij een gebrek van geringe aard vervalt de mogelijkheid van ontbinding voor de klant – met in achtneming van de belangen van beide partijen. In alle gevallen waarin schadevergoeding wordt geëist tegen de verkoper, indien er geen nakoming wordt gevorderd, behelst de schade de door de klant gemaakte uitgaven, die hij gerechtigd was te doen. Wanneer de klant een schadevergoeding eist, wordt de aansprakelijkheid van de verkoper begrenst door artikel 11/a van deze Algemene Voorwaarden.

(d) Om de rechten van de klant bij een gebrek te kunnen effectueren, dient de klant zijn onderzoeks- en meldingsplicht in acht te nemen. De contractant is in overduidelijke gebreken gebleven om het leveren van goederen zo snel mogelijk te melden, in ieder geval binnen 14 dagen; meldingen na deze termijn vallen niet meer onder de garantie. Onmiddellijke terugzending van de goederen, of het direct op de hoogte stellen van de verkoper van de gebreken, gelden als een beroep op de garantie mits deze gedaan worden binnen de termijn van 14 dagen. De contractant is verantwoordelijk voor het tijdig doen van alle mededelingen en melding maken van de datum waarop het gebrek is geconstateerd.

(e) Indien de koper een contractant is, is de productomschrijving van de fabrikant bindend bij het vaststellen of de kwaliteit van het product voldoet aan de vereisten. Enige andere omschrijving zoals advertenties, omschrijvingen en recensies vallen buiten de reikwijdte van de bindende vereisten van de omschrijving van de goederen.

(f) De garantie voor klanten geldt tot een periode van 2 jaar na levering van de goederen. De garantie voor contractanten is geldig tot een periode van 1 jaar na levering van de goederen. Voor gebruikte goederen geldt een periode van 1 jaar na levering van de goederen. De periode van 1 jaar is niet van toepassing indien de klant bewust of door grove nalatigheid de goederen heeft beschadigd. Hetzelfde geldt voor lichamelijk letsel of het verlies van leven veroorzaakt door het product door verkeerd gebruik, grove nalatigheid of opzet.

(g) De verkoper heeft geen andere garantiebepaling dan deze, tenzij uitdrukkelijk overeengekomen met de klant. De fabrieksgarantie blijft onverlet.

11. Beperking van Aansprakelijkheid

(a) In het geval van nalatigheid van kleine aard, beperkt de aansprakelijkheid van de verkoper zich tot directe en voorzienbare schade, voortvloeiende uit de overeenkomst, met betrekking tot het type product. Hetzelfde geldt voor eventuele schade veroorzaakt door eventuele wettelijke vertegenwoordigers of gemachtigden van de verkoper. De verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade voortvloeiende uit niet-nakoming door derden. De verkoper is aansprakelijk voor niet-nakoming van de overeenkomst tussen hem en de klant. Nakoming vloeit voort uit het contract tussen verkoper en wederpartij en omvat de voldoening van alle verplichtingen die hierin zijn omschreven. De verkoper is aansprakelijk voor niet-nakoming van de omschreven verplichtingen in het contract alsmede de verplichtingen waarop de klant, gezien de aard en omschrijving van deze verplichtingen, gerechtigd was te vertrouwen.

12. Privacybeleid

Lees zorgvuldig de volledige tekst van ons Privacybeleid, dat hier is samengevat, voordat u van deze website gebruikt maakt. Wanneer u informatie verstrekt aan of via de Site, stemt u in met het verzamelen, verwerken en bewaren van uw gegevens zoals beschreven is in het Privacybeleid.

GLAMIRA verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de vereisten van VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPESE PARLEMENT EN DE RAAD - Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR), EU-VS Privacy in het kader van de huidige binnenlandse wetgeving voor gegevensbescherming.

Categorieën van persoonlijke gegevens die GLAMIRA verwerkt

 • Uw contactgegevens - namen, postadres, mobiel- of telefoonnummer, e-mailadres.
 • Uw IP-adres.
 • Aankoop details inclusief de betaalmethode en het transactienummer.
 • Geschiedenis van uw bestelling.
 • Informatie dat met de klantenservice is uitgewisseld - alle soorten communicatie en correspondentie tussen u & en onze klantenservice.
 • In uitzonderlijke omstandigheden kan het zijn dat u ons aanvullende gegevens over uw identiteitskaart moet verstrekken om uw identiteit te kunnen certificeren.
 • In een beperkt aantal gevallen kunnen we u vragen om uw foto's, video's of ander soortgelijke informatie aan ons te verstrekken voor het geval u aangeeft deel te willen nemen aan een van onze lotingen, campagnes of andere evenementen.
 • GLAMIRA behoudt zich het recht voor om al haar klanten een uitnodiging te sturen om deel te nemen aan tevredenheidsonderzoek. Deelname is altijd optioneel.
 • GLAMIRA verwerkt of slaat geen gegevens op van bankkaarten en/of andere financiële instrumenten.

Rechtmatigheid van de verwerking

 • GLAMIRA verwerkt uw persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van uw overeenkomst.
 • GLAMIRA verwerkt uw persoonlijke gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de vereisten van belasting, financiële- en/of andere nationale wetgeving.

We verwerken uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

 • Voor een correcte uitvoering en levering van uw bestelling.
 • Voor een duidelijke en nauwkeurige communicatie met u over de status van de bestelling.
 • Voor garantie binnen de garantieperiode van de producten
 • Met het oog op klanttevredenheid en loyaliteitsprogramma's
 • Voor het doel van de vereisten van de belasting- en boekhoudwetgeving - om onze verkopen te verklaren en vast te stellen.
 • In uitzonderlijke omstandigheden kan GLAMIRA aanvullende identificatiegegevens van u verwerken om financiële fraude of identiteitsdiefstal te voorkomen.
 • Als uitzondering kan GLAMIRA aanvullende gegevens, zoals foto's, video's en andere media, verwerken voor verschillende campagnes of lotingen, alleen in gevallen waarin klanten deelnemen aan deze evenementen.
 • Om onze nieuwsbrief en promotiemateriaal te kunnen verzenden, is de toestemming van de klant nodig. Alleen in gevallen waarin klanten hiervoor toestemming geven, is het mogelijk om deze informaties te verkrijgen.

Tijdsperiode waarvoor uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen:

GLAMIRA bewaart uw persoonlijke gegevens die u heeft ingediend tijdens uw account registratie op onze website, zolang uw account actief blijft.

GLAMIRA bewaart uw persoonlijke gegevens tijdens de productie en levering van de producten evenals de tijdsperiode die is gespecificeerd in het Retourbeleid voor de mogelijke RETOUR en productgarantie, maar niet langer dan 2 jaar of langer dan het tijdstip van de Levenslange Garantie.

Als we aanvullende gegevens nodig hebben om uw identiteit te verifiëren, slaan we deze gegevens op totdat de wettelijke verplichting niet langer aanwezig is om deze gegevens te bewaren.

In het geval van het verzamelen van persoonsgegevens voor bepaalde campagnes, lotingen en andere promoties, wordt de verwerkingsperiode in elk geval gespecificeerd en de deelnemers worden hiervan op de hoogte gebracht.

Potentiële ontvangers van uw persoonlijke gegevens:

GLAMIRA verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden, tenzij wettelijk verplicht bestaat om dit te doen of met uitzondering van de hieronder vermelde operationele benodigdheden:

GLAMIRA geeft uw naam, adres en telefoonnummer door aan het koeriersbedrijf voor de bezorging van uw product.

In uitzonderlijke omstandigheden kan GLAMIRA uw persoonlijke gegevens bij Payment Service Providers bevestigen om financiële fraude of identiteitsdiefstal te voorkomen.

GLAMIRA draagt de nodige persoonlijke gegevens over aan financiële dienstverleners en aan belasting- en andere overheidsinstanties wanneer specifieke wetgeving dit vereist.

Uw rechten als betrokkene - op elk moment heeft u het recht om:

 • Toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens die GLAMIRA verwerkt, evenals om een kopie ervan te ontvangen.
 • Het wissen van persoonlijke gegevens over uw (het recht op vergetelheid) vragen als u denkt dat dit niet langer nodig is voor de doeleinden waarvoor het is verzameld of verwerkt.
 • Houd er rekening mee dat dit recht niet kan worden uitgeoefend in het geval dat een speciale wet uitdrukkelijk voorziet in het behoud van een vaste termijn.
 • Recht op rectificatie te vragen van onjuiste persoonlijke gegevens in gevallen waarin ze niet overeenkomen met de waarheid.
 • Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen, kunt u ons eenvoudıg een e-mail sturen met uw verzoek vıa onze contactpagina of een e-mail naar klantenservice@glamira.be. We zullen u zo spoedig mogelijk antwoorden.
 • Op elk moment dat u zich zorgen maakt dat uw rechten worden geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, zoals hieronder wordt vermeld.

Onze aanbevelingen aan u met betrekking tot uw bescherming van persoonlijke gegevens:

 • Houd uw wachtwoord veilig en deel het niet met derden.
 • Als u een openbare computer gebruikt (in een bibliotheek of internetcafé), zorg er dan altijd voor dat u zich afmeldt van uw account voordat u de computer uitschakelt.
 • GLAMIRA garandeert om geen contact op te nemen met derde partijen anders dan vermeld is in dit privacybeleid.
 • GLAMIRA garandeert haar klanten niet te verplichten om hun wachtwoord voor de website te openbaren. GLAMIRA verplicht haar klanten niet om gegevens van hun bankrekeningen of andere financiële instrumenten openbaar te maken. Een dergelijk verzoek per telefoon, chat of e-mail moet worden genegeerd.

Als iemand een dergelijk verzoek aan u heeft verricht, neem dan onmiddellijk contact op met GLAMIRA

Hoe beschermen we uw persoonlijke gegevens?

GLAMIRA garandeert dat alle administratieve, technische en fysieke maatregelen aangeschaft zijn om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onopzettelijke, onwettige of ongeoorloofde vernietiging, verlies, toegang, openbaarmaking en/of gebruik.

GLAMIRA heeft zijn eigen interne ethische regels voor de verwerking van persoonlijke gegevens vastgesteld en onze werknemers hebben een speciale opleiding gevolgd over de beginselen van het recht op bescherming van persoonsgegevens en de basisverplichtingen van bedrijven met betrekking tot GDPR.

Wij beveiligen onze website en andere systemen door het gebruik van technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen. Ondanks de regelmatige controles is een volledige bescherming tegen alle bedreigingen niet mogelijk.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens?

Alle rechtspersonen binnen de GLAMIRA-groep opereren als gezamenlijke controleurs in de zin van GDPR - (EU) 2016/679 - Art. 26.

Alle rechtspersonen binnen de GLAMIRA-groep verwerken persoonsgegevens van onze klanten volgens een speciaal ondertekende overeenkomst tussen ons. We verzamelen dezelfde categorieën persoonlijke gegevens van onze klanten, we verwerken ze alleen voor de doeleinden die in dit Privacybeleid worden genoemd. Groepsmaatschappijen hebben dezelfde technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke informatie te beschermen.

Verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens als onze klant:is:

Uw land

Verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens

Website en contact

Speciale autoriteit aan wie u een klacht kunt indienen

Duitsland
Oostenrijk

GLAMIRA GmbH
Sontraer Straße 19,
60386, Frankfurt, Duitsland

https://www.glamira.de
Email: service@glamira.de

Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30 53117 Bonn
e-mail: poststelle@bfdi.bund.de
Website: http://www.bfdi.bund.de/ De bekwaamheid voor klachten is verdeeld over verschillende toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming in Duitsland https://www.datenschutz-wiki.de/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Bulgarije
Kroatië
Tsjechische republiek
Denemarken
Estland
Finland
Frankrijk
Letland
Malta
Slovenië
Zweden
België
Nederland
Italië
Hongarije
Spanje
Roemenië
Polen
Slowakije
Ierland
Litouwen
Portugal
San Marino
Vaticaanstad
Brazilië
Mexico
Argentinië
Colombia
Peru
Bolivia
Ecuador
Honduras
Dominicaanse Republiek
Guatemala
Costa Rica
Uruguay
Chili
China
Japan
Moldavië
Singapore
Nieuw-Zeeland
Montenegro
Vietnam
India
Verenigde Arabische Emiraten
Zuid-Afrika
Hong Kong
Servië
Canada

GLMR EOOD
Blvd. Andrei Lyapchev №1A,
1756, Sofia, Bulgarije

https://www.glamira.bg
service@glamira.bg

Commissie voor bescherming van persoonsgegevens - https://www.cpdp.bg/

Zwitserland
Liechtenstein

GLAMIRA CH GMBH Frauenfelderstrasse 31 8555, Müllheim Dorf, Zwitserland

https://www.glamira.ch/
service@glamira.ch

Federale DP en informatie commissaris - https://www.edoeb.admin.ch

Australië

GLAMIRA Australia PTY Limited Level 35, Tower One Barangaroo, International Towers 100 Barangaroo Avenue Sydney, NSW 2000 Australië

https://www.glamira.com.au
service@glamira.com.au

Australische Informatie Commissarissen - https://www.oaic.gov.au/

Verenigde Staten van Amerika
Groenland
Frans Guyana
Guadeloupe
Martinique
Britse Maagdeneilanden
Turks-en Caicoseilanden
Saint Pierre en Miquelon
Faeröer
Gibraltar
Cook Eilanden
Kiribati
Marshall eilanden
Federale Staten van Micronesië
Nauru
Palau
Frans-Polynesië

GLAMIRA INC
1321 Edgewater Dr Suite 5
Orlando, FL 32804, Verenigde Staten van Amerika

https://www.glamira.com/
service@glamira.com

Federal Trade Commission (FTC) - https://ftccomplaintassistant.gov

Turkije

Glamira Internet ve Kuyumculuk San. Tic. A.S Yenibosna Merkez Mah. Kuyumcular Sk. Port Plaza Bahçelievler / İstanbul - Turkije

https://www.glamira.com.tr

Autoriteit Persoonsgegevens https://www.kvkk.gov.tr/

Noorwegen

Glamira Norge AS
Sørkedalsveien 6, 0306 Oslo, Noorwegen

https://www.glamira.no

Verenigd Koninkrijk

GLAMIRA UK LTD
1 Fore Street Avenue London EC2Y 9DT, Verenigd Koninkrijk

https://www.glamira.co.uk/

13. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

(a) De verkoper behoudt het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te passen. Hij zal daarvan de klant op de hoogte stellen door middel van een notificatie minimaal 2 weken voordat de wijziging van kracht zal zijn. Deze notificatie zal gedaan worden in de vorm van een publicatie van de gewijzigde Algemene Voorwaarden waar ook de datum vermeld zal worden waarop deze wijziging zal ingaan.

(b) Indien de klant niet binnen 2 weken bezwaar heeft gemaakt tegen de wijziging van de Algemene Voorwaarden betekent dit dat de klant akkoord is gegaan met deze wijziging. NB. De termijn van 2 weken is bindend.

14. Slotbepalingen

(1) Op deze Algemene Voorwaarden zijn de wettelijke bepalingen van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitzonderingen van de VN bepalingen over koop. Voor klanten die niet op professionele en/of commerciële basis een overeenkomst zijn aangegaan, zijn deze wettelijke regels van toepassing, mits zij niet strijdig zijn met de wettelijke regels van het woonland.

(2) Indien de klant een natuurlijk persoon is die handelt in de uitvoering van zijn beroep of bedrijf, of een rechtspersoon is, zullen eventuele geschillen enkel ter beoordeling worden gebracht aan een rechtbank van het arrondissement waarin de zetel van de verkoper is gelegen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De verkoper heeft echter het recht de wederpartij, in het geval van een geschil, voor een rechtbank te dagen in diens woonplaats of de plaats waar zetel van de rechtspersoon is gevestigd.